Så arbetar vi

På förskolan arbetar engagerade och inspirerande pedagoger som är goda förebilder för barnen.

Nyfikenhet och kreativitet – bästa vägen till kunskap

Vi utgår från att barn är nyfikna och kompetenta, och arbetar dagligen med att bekräfta och stimulera barnen för att utveckla deras självkänsla och självförtroende. Utbildningen är utformad utifrån barnens nyfikenhet, tankar och funderingar. Vi utgår från att alla är olika och har olika förutsättningar, därför lyssnar vi på och uppmärksammar varje barn som den unika individ det är.

Lek och lärande

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Lärmiljöerna på förskolan är därför uppbyggda för att stimulera, fånga barnens intresse och uppmärksamhet samt öka deras koncentration och uthållighet i lek och utforskande. Lärmiljöerna och pedagogerna stimulerar barnen till varierad lek och inspirerar till många olika möten med material för att upptäcka, utforska, skapa och konstruera. Materialet är tillgängligt och synligt för att utmana barnens fantasi och kreativitet.

Språk och kommunikation

Vi arbetar aktivt med att utveckla och utmana barnen i deras språk och kommunikation för att de ska kunna sätta ord på sina tankar och känslor. För oss är det viktigt att ge barnen nya upplevelser och erfarenheter i vår närmiljö och stad. Vi lämnar ofta förskolan för att upptäcka olika naturmiljöer, staden och kulturevenemang. I mötet med nya platser lär vi oss nya ord och begrepp som vi tar med oss till förskolan för reflektion och nya kunskaper. Under året kommer vi att fortsätta vårt aktiva utvecklingsarbete med att utveckla barnens förmågor i att föra matematiska resonemang.

Trygghet och trivsel

På vår förskola ska både barn och vårdnadshavare känna sig trygga och ha kul tillsammans. Ett första steg för att skapa en trygghet och trivsel är genom en bra introduktion. Hos oss anpassar vi den efter ditt barns behov. Det tar olika lång tid för barn att våga lämna och säga hejdå till sina föräldrar och du som förälder är med ditt barn på förskolan under introduktionen.

Undervisningen utgår alltid ifrån att barnen ska respektera varandra och vår miljö samt visa hänsyn och empati. Vi pedagoger arbetar för att barnen varje dag ska känna sig sedda och bekräftade. Utifrån vår plan mot kränkande behandling och likabehandling arbetar vi förebyggande och aktivt med att motverka alla former av mobbing, rasism, trakasserier, diskriminering och kränkningar.